نام: مهدی مشهدیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m . m a s h h a d i a n @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد عمران-سازه دانشگاه گیلان ایران 1385

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان رامسرکانون مهندسین1394اردیبهشتتاکنون
مدیر گروه عمراندانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1395اسفندتاکنون
مسئول دفتر طراحی 00304نظام مهندسی استان مازندران1386بهمن1394شهریور
مدیر دوره برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه مهندسینظام مهندسی استان مازندران1394آبان1395آبان


تالیف و ترجمه
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
تجهیز و اداره کارگاههای عمرانیانتشارات جباری(قم)1390تالیف


 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
The Study of the Fracture Mechanism of Concrete in Internal Fracture Test, Using Finite Element AnalysisMahdi mashhadian*, Rahmat madandoust, Esmaeil moosapoor01/06/2015
Conference
Journal Caspian Journal of Applied Sciences Research
Volume 4
Issue 6
Pages 35-41
Publisher cjasr
Description